Witamy

Baltic Logistics s.c. jest firm¹ spedycyjn¹ dzia³aj¹c¹ od 2006  w Gdyni.

Nasi pracownicy posiadaj¹ wieloletnie doœwiadczenie w transporcie, logistyce i obs³udze celnej.
Zapraszamy do zapoznania sie z nasza ofert¹.
Wspó³pracujemy z firmami spedycyjnymi z USA i Kanady
Je¿eli s¹ pañstwo zainteresowani oferowanymi przez nas us³ugami zapraszamy do dzia³u kontakt.

czas na œwiecie

USA
Polska
Chiny
tel.: +48 603 639 280